EVC

Erkenning Verworven Competenties (EVC)

Door erkenning van verworven competenties (EVC) kunnen vrijwilligers ‘hard’ maken wat zij hebben geleerd binnen het vrijwilligerswerk. Het zichtbaar maken en toetsen van competenties en deze benoemen op een bewijs van deelname draagt bij aan een betere zelfkennis. Het kan ook helpen bij het vinden van ander (vrijwilligers)werk of het verkrijgen van vrijstelling of studiepunten binnen een opleiding.

EVC kan gebruikt worden door vrijwilligers die willen aantonen dat zij in hun vrijwilligerswerk ervaring hebben opgedaan, die zij willen inzetten voor hun opleiding of betaalde baan.  Vrijwilligers kunnen aangeven dat zij graag een EVC procedure willen opstarten. Het Steunpunt Vrijwilligerswerk kan de organisatie ondersteunen, indien zij de EVC voor een bepaalde vrijwilliger willen uitvoeren.

Wat is de EVC-procedure?

MOVISIE heeft voor Nederlandse vrijwilligersorganisaties een nieuw instrument ontwikkeld, de EVC-procedure voor het herkennen en erkennen van Algemene Vrijwilligerscompetenties. Deze EVC-procedure is een vorm van informele erkenning waarbij de vrijwilliger een aantal vastgestelde stappen doorloopt. Door het verzamelen van bewijzen toont de vrijwilliger aan over welke competenties hij beschikt. De begeleider helpt hem daarbij. Daarna volgt een beoordeling. Na het doorlopen van de EVC-procedure ontvangt de vrijwilliger een bewijs van deelname waarin de verworven competenties staan vermeld. Binnen de procedure worden verschillende instrumenten gebruikt.
Wat betekent herkenning, informele en formele erkenning?

Herkenning

Het herkennen, in kaart brengen van competenties. Het herkennen van competenties gebeurt door middel van een portfolio.
Erkenning (formeel)
Met erkennen wordt bedoeld het op grond van een onafhankelijke toetsing van competenties en competentiebewijzen verlenen van civiel effect aan bekwaamheid. Voor het erkennen is een standaard of referentiekader nodig. Erkenning kan leiden tot certificaten, vrijstelling of diploma’s. In het laatste geval zijn altijd (door het ministerie van OC&W) erkende opleidings- of toetsingsinstituten betrokken.
Binnen het vrijwilligerswerk is Scouting vooralsnog de voorloper op het gebied van formele erkenning; deze organisatie biedt, op verschillende plaatsen in Nederland, vrijwilligerswerk als erkende stageplaats waar studiepunten voor worden verkregen.

Informele erkenning

In het geval van informele (of non-formele) erkenning erkent een organisatie de competenties van vrijwilligers met een EVC certificaat, maar heeft zij hiervoor geen officiële erkenningsstatus. Het belangrijkste kenmerk van een non-formele EVC-procedure is dat deze leidt tot erkenning op beperkte schaal. Hier geldt: hoe belangrijker, hoe groter en hoe meer organisaties aan de erkenning meedoen, hoe groter de waarde, het civiel effect, is. Ook extern.

Twaalf competenties

Op het certificaat worden maximaal 12 algemene competenties benoemd. Deze competenties komen voor in alle soorten vrijwilligerswerk en -functies en de procedure is geschikt voor alle vrijwilligers en organisaties. De keuze voor deze algemene competenties is tot stand gekomen na raadpleging van het vrijwilligersveld. Ook algemene competenties uit sectoren waar EVC-procedures al langer bestaan, zoals onderwijs en de arbeidsmarkt, zijn meegenomen.
» Overzicht van alle competenties: de competentiecatalogus
Stappen
Globaal doorloopt de EVC-procedure vier stappen:
1. Kennismaking en introductie op initiatief van de begeleider.
2. Herkennen van competenties door verzamelen van bewijzen en via zelfbeoordeling. Vrijwilliger doet dit zelf met ondersteuning begeleider.
3. Beoordeling van verzamelde bewijzen door de beoordelaar.
4. Eindgesprek: bespreking beoordeling en POP (Persoonlijk Ontwikkel Plan) en uitreiking bewijs van deelname door begeleider.
Materialen
De EVC-procedure bestaat uit een handleiding voor de begeleider, de beoordelaar en de vrijwilligersorganisatie en een portfolio voor de vrijwilliger, die met hulp van de begeleider wordt ingevuld. U kunt deze onderdelen downloaden:
• Handleiding begeleider
• Handleiding beoordelaar
• Handleiding vrijwilligersorganisatie
• Portfolio vrijwilliger

Op de website van Movisie vind u meer informatie over EVC voor vrijwilligers. 

Mensen maken Nederland viert een jaar lang de vrijwillige inzet voor een ander. We zetten ons samen in om meer en nieuwe mensen kennis te laten maken met vrijwillige inzet en te laten zien en ervaren hoe leuk het is om dit te doen!

lees meer

Website beheerd door Smyler Web